SCA Sensory Skill F&I #32

0
221

SCA Sensory Skill F&I #32 วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ.กระทรวงการคั่ว Ministry of Roasters

SCA Sensory Skill F&I #32

วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.

ณ. กระทรวงการคั่ว Ministry of Roasters

# This course is designed to introduce core sensory skills to those with no previous experience. It investigates the way we perceive what we taste and how to apply this knowledge when evaluating coffee’s natural characteristics.
No prior knowledge is needed before taking this module. A passion for great coffee is essential!
Course Overview:
What is sensory analysis and evaluation?
Why is sensory analysis important in coffee?
Tastes and aromas in coffee
Cupping protocols
Core sensory equipment
## This Intermediate course is broken down into three components: How we taste, perceive and interpret; Running a cupping session and tasting the diversity of coffee; How to set up sensory skills in your business.
​Course Overview:
Sensory analysis of coffee
Sensory physiology
Taste, perceive and interpret
Cupping practice
Sensory panels
43,000 thb (for non-member)
39,000 Thb (for SCA Member)
including exam fee
( ออกใบกำกับภาษีได้ไม่มีแวท ชำระด้วยบัตรเครดิตได้)
มีเนื้อหาอะไรบ้างที่เราจะเรียนรู้กันใน SCA Sensory Skill
Sensory Skill Foundation
Topics
Theoretical Principle
Physiology and Sensory Attributes
Identifying Sensory Characteristics in Coffee
Cupping Protocol

Theoretical Principle
What is Sensory Analysis?
อะไรคือการวิเคราะห์​ด้านประสาท​สัมผัส
Why is Sensory Important in Coffee?
ทำไมประสาท​สัมผัส​ถึงสำคัญ​มากในกาแฟ
Physiology and Sensory Attributes
Physiology and Anatomy
สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์
Basic Tastes
รสชาติ​พื้นฐาน
Basic Aromas Activity
ฝึกการดมกลิ่นเบื้องต้น
Identifying Sensory Characteristics in Coffee
Tastes and Body in Coffee
ชิมและอธิบายบอดี้ในกาแฟ
Aroma in Coffee
กลิ่นในกาแฟ
Communicating and Language
การสื่อสารด้านกลิ่นรสกาแฟ
SCA Flavor Wheel and WCR Lexicon
วงล้อกลิ่นรสของ​ SCA​ และ​ งานวิจัยจาก​ Lexicorn
Cupping Protocol
What is Cupping? The SCA Cupping Methodlogy
คัปปิ้งคืออะไร​วิธี, การคัปปิ้งมาตรฐาน
SCA Cupping portocol
ขั้นตอนการคัปปิ้ง​ SCA
Core Sensory Equipment / The Cupping Room
อุปกรณ์​หลักของการคัปปิ้ง​ / ห้องคัปปิ้ง
##Intermediate##
Topic
Sensory Overview
Physiology and Sensory Attributes
Triangular Testing
Cupping Session Operations
Cupping Form in use
Setting up a Sensory Program
Setting up a Sensory Panel
In/Out Tests Vs Descriptive Tests
Analytical Tests
Sensory Overview
Four Stages of Sensory Analysis
4 ขั้นของการวิเคราะห์​ด้านประสาท​สัมผัส
Purpose and Challenges of Sensory Science
วัตถุประสงค์​และสิ่งท้าทายในวิทยาศาสตร์​ด้านประสาท​สัมผัส
Importance of Sensory Analysis
ความสำคัญ​ของ​การวิเคราะห์​ด้านประสาท​สัมผัส​
Purpose of Cupping as Related to Sensory Science
วัตถุ​ประสงค์​ของการคัปปิ้ง​ที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์​ด้านประสาท​สัมผัส

Physiology and Sensory Attributes
Taste and Aroma
รสชาติ​และกลิ่น
Human Physiology and The Sense
สรีรวิทยา​และประสา​ทสัมผัส
Impact of Psychology on Sensory Perception
ผลกระทบ​ของสรีรวิทยา​กับการรับรู้​ด้านประสาท​สัมผัส
Five Basic Tastes
5 รสชาติ​พื้นฐาน
Common Mouthfeel Sensations
ความรู้สึกสัมผัสที่เกิดขึ้นในปาก
Impact of Value Chain on Flavor
ผลกระทบของห่วงโซ่คุณค่าของรสชาติ
Positive and Negative Aroma
กลิ่นในทางดีและทางแย่
Evaluating Sensorial Differences in Coffee
การประเมินความแตกต่างของความรู้สึกในกาแฟ
Triangular Testing
Purpose of Triangle Testing
วัตถุ​ประสงค์​ของการ​ทดสอบแบบสามเหลี่ยม
Common Applications for Triangle Testing
การใช้งานทั่วไปสำหรับการทดสอบแบบสามเหลี่ยม
Triangle Testing Protocols
พิธีการ​ ทดสอบแบบ​สามเหลี่ยม
Triangle Test Statistics
สถิติทดสอบแบบสามเหลี่ยม
Alternative Methods for Discrimination Testing
วิธีทางเลือกสำหรับการทดสอบการเลือกปฏิบัติ
Cupping Session Operations
Definition of Coffee Cupping
ความหมายของการคัปปิ้งกาแฟ
Key Terms in the SCA Cupping Protocol
คำสำคัญใน SCA Cupping Protocol
Terminology on The SCA Cupping Form
คำศัพท์บนแบบฟอร์ม​ SCA​ Cupping
Qualitative and Quantitative Scales
การวัด​ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
Qualifying Scores on the SCA Cupping Form
คะแนนที่มีคุณสมบัติตามแบบฟอร์มคัปปิ้ง SCA
Cupping Form in use
Non-SCA Cupping Forms
แบบฟอร์มการคัปปิ้งแบบไม่ใช่ SCA
Importance of Standardized Cupping and Protocols
ความสำคัญของการ​คัปปิ้งและมาตรฐาน
Setting up a Sensory Program
Definition and Purpose of a Sensory Panel
ความหมายและวัตถุประสงค์ของทีมประเมิน​ประสาทสัมผัส
Advantages of A Sensory Panel OVER a Single Taster
ข้อดีของ Sensory Panel ผ่าน Taster เดี่ยว
Staging a Tasting Session
การจัดทดสอบ
Value Requirements for Successful Sensory Analysis
ข้อกำหนดด้านมูลค่าสำหรับการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสที่ประสบความสำเร็จ
Sensory Analysis Best Practices
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส

Settings up a Sensory Panel
Panel and Test Selection
Sensory Panel Proposals
Panelist Screening
Sensory Panel Training
Sensory Performance Testing and Calibration
Objectivity in Internal Sensory Analysis
In/out tests vs Descriptive Tests
In/out test Definition and Purpose
Step of In/Out Test
Analytical Tests
Analytical Testing
3 วัน อัดแน่น เต็มที่แน่นอน

สถานที่จัดงาน : กระทรวงการคั่ว Ministry of Roasters