SCA Brewing Skill foundation & intermediate #13

0
96

SCA Brewing Skill foundation & intermediate #13 วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ.SOCOF coffee education

SCA Brewing Skill foundation & intermediate #13

วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

ณ.SOCOF coffee education

SCA BREWING SKILL
FOUNDATION​ &​ INTERMEDIATE
หลักสูตรเรียนรู้การ Brewing มาตราฐานสากลจาก SCA
Coffee Knowledge ความรู้เกี่ยวกับกาแฟ สิ่งต่างๆที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการเลือกเมล็ดที่เหมาะสม หรือ สามารถเลือกการ brew ที่เหมาะสมกับเมล็ดนั้นๆ
Brewing Methods and Equipment วิธีการ brew และ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ตาม SCA standard
Brewing Guidelines แนะนำการ brew และการวางแผนพร้อมแนวทางการออกแบบการ brew
Brewing Process เรียนรู้ กระบวนการ ขั้นตอนในการ brew เรียนรู้ปัจจัยต่างๆทุกประการที่มีผลในการ brew
Brewing Analysis วิเคราะห์ ทดสอบ ชิม และ เรียนรู้ผลลัพธ์ ปรับปรุงรสชาติ กำหนดเป้าหมายและวัดค่าตามมาตราฐาน sca
Maintenance การทำความสะอาด และ การดูแลรักษาอุปกรณ์
หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองมาตราฐานทั่วโลกผ่าน Specialty Coffee Association (SCA)
สอนโดยAST.ผู้ผ่านการทดสอบและได้รับอนุญาติการสอนโดยตรงจากSCA (Authorized SCA Trainer)
เรียนรู้ตามหลักการที่ถูกต้อง มีงานวิจัยรองรับ
เรียนและสอบเป็นภาษาไทย
รับไม่เกิน 6 ท่าน ต่อ คลาส
15 คะแนนสะสม สำหรับการขอ SCA Coffee Diploma.
เรียนรู้กับผู้สอน (Instructor) ที่มีประสพการณ์ทั้งด้านการ brew และ ความสามารถด้าน sensory skill
ในคลาสนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้าน sensory เบื้องต้นที่จำเป็นในการประเมิน กาแฟ drip ของเรา เพิ่มเติม
และเรียนรู้กับ ผู้ช่วยสอน (Instructor Assistant)ที่มีประสพการณ์ตรงในการเปิดร้านกาแฟที่ตลาดนัดจัตุจักร
ซึ่งเป็นตลาดที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากมาย เรียนรู้วิถีการดื่มกาแฟ ของแต่ละ ประเทศ แต่ละ ทวีป

ประวัติและผลงานผู้สอน AST. Instructor
สุชีรา ควัฒน์กุล
สุชีรา ควัฒน์กุล
– Q Arabica grader
– Q Robusta grader
– Authorized SCA Trainer (AST)
– SCA Barista skills professional
– SCA Brewing skills professional
– SCA Green coffee professional
– SCA Sensory skills professional
– Coffee Flavorist Lv.1 & Lv.2
– Specialty Turkish Coffee Lv.1 & Lv.2
– Espresso Academy Authorized trainer
– กรรมการ ด้าน sensory ในเวทีประกวดและแข่งขันระดับประเทศ หลายเวที
วัชระ ควัฒน์กุล
– Q Robusta Grader
– SCA Sensory skills-professional
– SCA Brewing skills professional
– SCA Roasting skills professional
– SCA Green coffee professional
– SCA Barista skills Intermediate
– Owner & Roaster @ PassionBrew Cafe
– Specialty Turkish Coffee Lv.1 & Lv.2
– Espresso Academy Authorized trainer
– กรรมการด้านการแข่งขันกาแฟ ในเวทีระดับประเทศหลายเวที
9.30-17.30
ค่าลงทะเบียน 39,000 บาท
(ราคา​ SCA​ Member)
42,000​ บาท​ for​ non​ member​

สถานที่จัดงาน : SOCOF coffee education