CHIANGMAI COFFEE WEEK 2021 8-12 ธันวาคม 2564

0
254

Chiangmai Coffee Week 2021 8-12 ธันวาคม 2564 ChingMai Hall , CentralPlaza Chiangmai Airport

ประกาศ เ ลื่ อ น ก า ร จั ด ง า น
Chiangmai Coffee Week 2021
เป็น 8-12 ธันวาคม 2564

ChingMai Hall , CentralPlaza Chiangmai Airport

?กิจกรรม“Full Cup / Half Price“
โปรโมชั่นกาแฟครึ่งราคา
เป็น 6-12 ธันวาคม 2564

☕️ การแข่งขัน Latte Art Smackdown # 4
เป็น 10 ธันวาคม 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ในจังหวัดเชียงใหม่
ยังคงรุนแรงและน่าเป็นห่วง
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่แข็งแรงของทุกท่าน

ทางผู้จัดงานจึงขอเลื่อนการจัดงานและ
กราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านยังคงอยู่และรอคอยที่จะมาพบกันในงานเร็วๆนี้ (Pleading)